top of page

Norma ISO 10360-12 dla ramion pomiarowych dla pomiarów stykowych

Od lutego 2020 r. ramiona pomiarowe Kreon ACE są certyfikowane zgodnie z normą 10360-12. Jest to międzynarodowa norma, wg której certyfikowane powinny być wszystkie ramiona pomiarowe wyposażone w sondę stykową (do pomiarów skaningowych odnosi się norma 10360-8). Dzięki temu nabywca może z łatwością porównać specyfikacje urządzeń dostarczanych przez różnych producentów.


Parametry ramienia jakie można odczytać w specyfikacjiPSize PForm

PSize (PSize.Sph.1×25::Tact.AArm)  Wartość PSize wyraża błąd podczas pomiaru średnicy kuli wzorcowej. Oblicza się ją jako różnicę między średnicą kuli wyznaczoną metodą najmniejszych kwadratów z 25 punktów zmierzonych na powierzchni kuli, a średnicą kuli wzorcowej.  (Fig 1.3)


PForm (PForm.Sph.1×25::Tact.AArm)   Ten test, oparty na poprzednim, ustala rozkład punktów zmierzonych na kuli. Wynikiem badania jest grubość powłoki obejmującej 25 zmierzonych punktów, których środek umiejscowiony w środku sfery wyznaczonej metodą najmniejszych kwadratów.  Test ten należy powtórzyć dla dwóch pozycji kuli w objętości pomiarowej ramienia. Rezultatem testu jest gorszy z dwóch wyników. (Fig 1.4)


LDia

LDia(LDia .5×5 :Art :Tact.AArm)  Ten test określa błędy spowodowane przegubami ramienia, głównie osiami 5, 6 i 7. Na kuli wzorcowej mierzy się 5 punktów z sondą skierowaną w tym samym kierunku (Fig 3.1), a proces ten powtarza się w 5 różnych orientacjach trzpienia sondy pomiarowej (Fig 3.2). Dla każdego zestawu 5 punktów jest obliczany środek sfery (Fig 3.3). Średnica najmniejszej kuli obejmującej pięć obliczonych środków jest wynikiem testu (Fig 3.4). Proces należy powtórzyć dla dwóch pozycji kuli w objętości pomiarowej ramienia. 
EUniEUni (EUni :0 :Tact.AArm)  Test EUni ustala jednokierunkowy błąd pomiaru odległości pomiędzy dwoma badanymi punktami. Opiera się na 105 pomiarach długości, z których każdy uzyskuje się poprzez pomiar dwóch kul wzorcowych. Badanie to przeprowadza się w całej objętości pomiarowej ramienia, biorąc pod uwagę ruch łokcia ramienia. Wynik testu nie jest średnią, ale odpowiada największemu błędowi spośród 105 pomiarów. Im wynik jest bliższy 0, tym większa dokładność ramienia w jego objętości. 
SPAT
SPAT  Ten uzupełniający test, znajdujący się w załączniku do normy, może być wykorzystany do szybkiego sprawdzenia działania ramienia pomiarowego. Określa dokładność pomiaru przy nieruchomej sondzie i łokciu ramienia przekładanym z lewej na prawą stronę.  Sonda jest umieszczona w stożku, 10 punktów jest mierzonych w tej samej pozycji nadgarstka, podczas gdy łokieć porusza się z lewej na prawą stronę i z powrotem. W przypadku ramienia 7-osiowego nadgarstek należy obrócić o 180° przed przywróceniem łokcia do pierwotnej pozycji. Wynikiem jest promień najmniejszej kuli obejmującej 10 zmierzonych punktów. 
Zobacz specyfikacje techniczne ramion pomiarowych

38 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page